Lütfen Bekleyiniz...

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ

HASTA VE HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

 AYDINLATMA METNİ

 

1.     Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 9440 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Bahçelievler Mah. 3007 Sok. No: 23 Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi (“Hastane”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili otorite düzenlemeleri kapsamında ve işbu Hasta ve Hasta Yakını Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

Hastanemiz, sağlık hizmetlerini yürütürken ‘hasta mahremiyetinin korunması’ ilkesini benimsemekte ve bu kapsamda hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarının gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarına saygı duymaktadır. Bu doğrultuda Hastanemiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Hastanemizin sunmakta olduğu tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Hastanemiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, [https://www.saglikhastanesi.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/] linkinden erişilebilen ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


2.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Hastanemiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Hastanemizde bulunan hasta kayıt bankoları, matbu formlar ve anketler (hasta yatış formu, memnuniyet anketleri vb.), Hastanemizde gerçekleştirilen muayeneler, tıbbi testler/tetkikler ile doktorlarımız ve diğer Hastane personelimiz ile gerçekleştirdiğiniz sair iletişim kapsamında Hastane bilgi yönetim sistemi, Hastanemizin internet siteleri, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, sosyal medya hesaplarımız, konsültasyon için iş birliği içinde olduğumuz sağlık kuruluşları, iş birliği içinde olduğumuz laboratuvarlar ve bunların entegre sistemleri, yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ve bunların entegre sistemleri ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

 

3.     İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kamu sağlığının korunması, hasta kayıt ile kimlik doğrulama, randevuların oluşturulması, takibi ve iptali, hasta ve hasta yakını sağlık geçmişinin hastanın tedavisi sürecinde takibi, ayaktan ve yatan hastalar bakımından tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması, hasta tetkik, istem ve raporlarının oluşturulması, hasta / ambulans nakil, sevk ve transfer yönetimi, hasta / refakatçi beslenme takip ve yönetimi, Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, talep / şikayet yönetimi, özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortanızın mevcut olması halinde söz konusu kurumlar ile sair anlaşmalı kurum/kuruluşlarla provizyon, ödeme ve mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetler karşılığında fatura tanzimi ve tahsilat yönetimi, konsültasyon çalışmalarının yapılması, yasal mevzuat ve ilgili otorite düzenlemeleri ve talimatları kapsamında olmak kaydıyla Hastanemizin, Hastane personelimizin ve Hastane hizmetlerinin tanıtımı ve bu kapsamda etkinlik, organizasyon ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yazılı / basılı/ görsel içeriklerin oluşturulması, ulusal sürveyans çalışmalarının yürütülmesi, hasta ve hasta yakını memnuniyetinin sağlanması, bilgi güvenliği, denetim, iç denetim ve soruşturma, kalite standartlarının sağlanması ve denetimi ile acil durum ve olay yönetimi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Kimlik Verisi

(Hasta ve Hasta Yakını)

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (hasta ve hasta yakını eğitimleri kapsamında)

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması

·       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Verisi

(Hasta ve İletilmesi Halinde Hasta Yakını)

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (hasta ve hasta yakını eğitimleri kapsamında)

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Kamu Sağlığının Korunması

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Verisi

(Hasta ve Gerekmesi Halinde Hasta Yakını - lütfen hasta dışındaki ödeme işlemlerine konu kişilere ilişkin aydınlatma metnini ayrıca inceleyiniz.)

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmes

Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Kimlik doğrulama kapsamında toplanan avuç içi bilgileriniz (biyometrik verileriniz), randevu oluşturulması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım ile tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve yasal bildirimler kapsamında toplanan sağlık ve cinsel hayat ile genetik verileriniz, anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla olan indirim işlemleri bakımından dernek, vakıf ve sendika üyeliklerine ilişkin verileriniz ve özel sağlık sigortası şirketleri ile ilişkilerin yürütülmesi ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması bakımından kimlik fotokopiniz kapsamında toplanan kan grubu ve din bilgileriniz)

 

Hasta yakınları bakımından yalnızca hastanın teşhis tanı tedavi süreçlerinde gerekli olduğu ölçüde hasta yakını sağlık verisi işlenmekte ve yine reşit olmayan hastaların ebeveynlerinin sosyal güvenlik ve sair ödeme süreçlerinde burada yer alan biyometrik verisi ile dernek ve vakıf üyeliğine ilişkin verileri ödeme süreçlerinde işlenebilmektedir. 

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Özel Sağlık Sigortası Ve Sair Kuruluşlar İle Provizyon Sürecinin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 


Görsel Ve İşitsel Veri

(Hasta ve Hasta Yakını)

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hasta/Müşteri İşlem Verisi

(Hasta)

·       Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem Verisi

(Hasta)

·       Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Verisi

(Hasta)

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Lokasyon Verisi

(Hasta)

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

Mesleki Deneyim Verisi

(Hasta)

·       Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Talep / Şikayet Verisi

(Hasta ve Hasta Yakını)

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Randevu Oluşturulması ve Takibi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

 

4.      Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Hastanemiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

·       Hastane faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. sosyal güvenlik, YMM ve hukuk danışmanları, bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları, randevu yönetimi bakımından hizmet alınan platformlar, anlaşmalı fotoğrafçılar, yemekhane hizmeti alınan kurumlar ve avuç içi tarama hizmeti alınan firmalar),

·       KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın / yasal mirasçılarının izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi ile hastaya refakat edilmesi, hastanın kişisel eşyalarının / ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyelerine / yakınlarına, refakatçilerine, vekiline veya kanuni temsilcisine ve diğer izin verilen üçüncü kişilere,

·       Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketlerine veya anlaşmalı kurum ve kuruluşlara,

·       Hastanemizin faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş birliklerinin kurulması amaçlarıyla iş ortaklarımız, potansiyel iş ortaklarımız ve çalışanlarına (örn. anlaşmalı laboratuvarlar ve ecza depoları),

·       Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personellerine,

·       Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Hastanemizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına,

·       Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sosyal medya platformlarına, ajanslara, basın/yayın organlarına ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişilere, ve

·       Hastanemizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler)

aktarılabilecektir.

 

5.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Hastane faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Hastanemizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Hastanemiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 

6.      KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Hastanemize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Hastanemizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) https://www.saglikhastanesi.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/kvkk-basvuru/  adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Hastanemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ara Onlıne Randevu