Lütfen Bekleyiniz...

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ

TEDARİKÇİ / TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

 AYDINLATMA METNİ

 

1.     Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 9440 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Bahçelievler Mah. 3007 Sok. No: 23 Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Tedarikçi / Tedarikçi Çalışanları Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan ticari ilişkiniz veya personeli olarak çalıştığınız şirketin Şirketimiz ile olan ticari ilişkisi çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, https://www.saglikhastanesi.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/sirket-onkv-saklama-ve-imha-politikasi/ adresinden erişilebilen ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

2.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimizin internet siteleri, matbu formlar, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, SMS, telefon, faks, kargo / posta ve sair iletişim araçları, açık internet kaynakları ve tarafınız ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri / çalışanları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sağlık verilerinin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

 

3.     İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ticari ilişkinin kurulması ve/veya yürütülmesi kapsamında teklif ve sözleşmelere ilişkin müzakerelerin yürütülmesi (satın alma, proje, iş birliği ve kampanya yönetimi), tedarikçi / tedarikçi çalışanı seçimiiş sürekliliğinin sağlanması ve hizmetlere ilişkin sair iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca düzenli olarak yerleşkelerimizde görevlerini ifa eden alt yüklenici niteliğindeki Tedarikçi çalışanları bakımından iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, görevlendirme ve ücret yönetimi, fatura tanzimi/iptali, ödeme ve tahsilat ile diğer muhasebe ve finans işlemleri, alt işveren çalışanlarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, cihaz takip, bakım, onarım ve kalibrasyon yönetimi, cerrahi alet teslim ve takip yönetimi, ilaç uygulama, teslim, takip; kontrol ve imha yönetimi, eğitim ve sertifika yönetimi, erişim yetkilendirme ve bilgi güvenliği yönetimi, hukuk işlerinin yürütülmesi, satın alma yönetimi ile iş faaliyetlerinin planlanması ve denetimi, ulaşım / yemek menfaati sağlanması, talep / şikayet yönetimi, kurumsal iletişim, saklama ve arşiv yönetimi, mal / hizmet satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi ile tedarik zincirinin yönetimi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Kimlik Verisi

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması

·       Koruyucu Hekimlik

·       Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiTaşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

İletişim Verisi

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması

·       Koruyucu Hekimlik

·       Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Finans Verisi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim Verisi

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel ve İşitsel Veri

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

İşlem Güvenliği Verisi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Talep / Şikayet Verisi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem Verisi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

(düzenli olarak yerleşkelerimizde görevlerini ifa eden alt yüklenici niteliğindeki Tedarikçi çalışanları bakımından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında yapılması gereken denetim, kontrol, işlemler ile iş kazası bildirimi ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına sağlık verileri ile ayrıca Tedarikçi tarafından sunulması halinde kimlik / ehliyet fotokopisi, vekaletname, imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi fotokopisi kapsamında toplanan kan grubu ve din bilgileriniz)

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması

·       Koruyucu Hekimlik

·       Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 

* Sözleşme müzakeresi, akdi ve ifası süreçlerinde talep edilebilecek imza sirküleri ve sair belgelerde yer alan tedarikçi ve/veya çalışanlarına ait özel nitelikli kişisel verilerin (örn. din ve kan grubu bilgileri) karartılarak Şirketimize iletilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca, sağlık kuruluşu olmamız nedeniyle, hastanemizde tedarikçi, geçici iş veya alt işveren ilişkisi kapsamında çalışacak personelinizin işe uygunluk belgesine dayanak teşkil eden tüm sağlık raporları ve sair sağlık verilerinin tarafınızca saklanması ve gereken hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile sair mercilere sunulacak şekilde kendi veri kayıt sisteminizde hazır bulundurulması gerektiğini önemli hatırlatmak isteriz.

 

4.      Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

 

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasısözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasımeşru menfaat, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki yükümlülük ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sağlık verilerinin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

 

·       Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize, (örn. sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, YMM ve hukuk danışmanları, yemekhane ve eğitim hizmeti alınan kuruluşlar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),

·       ödeme ve sair finans işlemlerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik bankalara,

·       Şirketimizin kurumsal kimliğinin tanınırlığının ve değerinin artırılması ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik sosyal medya platformlarına, sair basın / yayın kuruluşlarına ve bu kapsamda içeriğin kamuya açılması suretiyle erişen diğer üçüncü kişilere,

·       mal ve hizmetlerin satış veya satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik müşterilerimize,geçici / uzun dönem görevlendirmelerde yahut salgın ve benzeri olağanüstü durumlarda gerekli bildirimlerin yapılması amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (örn. organize sanayi bölgesi yönetimleri),

·       Şirket faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve iş birliklerinin kurulması amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik iş ortaklarımızla,

·       Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına, ve

·       Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere

aktarılabilecektir.

 

5.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile olan ticari ilişkinizin veya personeli olarak çalıştığınız şirketin Şirketimiz ile olan ticari ilişkisinin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir.Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 

6.      KVKK Kapsamında Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) https://www.saglikhastanesi.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/kvkk-basvuru/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ara Onlıne Randevu