Lütfen Bekleyiniz...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş. Hasta ve/veya Hasta yakınından aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş. Hasta ve/veya Hasta yakınından  zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak  hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görüşen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş. Hasta ve/veya Hasta yakınından  kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.’nin hizmet  sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi  kamu, kurum ve kuruluşları, sigorta şirketleri ile  gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.’ye ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar,  sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.’nin hastaları ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca,  ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  •   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir    sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Bahçelievler Mahallesi 3007 Sokak No: 23  DENİZLİ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir siniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Hizmetin Alınabilmesine Bağlı Kişisel Bilgilerin Verilmesi / Değiştirilmesi  

Er-Pa Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.  hastaları, hizmeti alabilmek için bazı kişisel bilgilerini hastanemiz  ile paylaşmaktadırlar. Elde edilen tüm bu bilgiler, sadece hastanemiz  veri tabanında ve hastamızın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda veya hasta adına ödeme yapan sigorta şirketinde bulunmaktadır.

Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması

Hastanemiz, kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

Bilgilerinizin Paylaşımı

Hastanemiz Kullanıcısı olmanız durumunda, sitedeki ziyaretlerinizin istatistiki takibi dışında randevu ve laboratuvar sonuç görüntüleme  sırasında paylaşmış olduğunuz bazı kişisel bilgiler (yaş, cinsiyet gibi) ile e-posta gibi kişiye özel alanlarınız da hastanemiz  tarafından paylaşılmamaktadır. Hastanemiz, kişisel bilgilerinizi tamamen gizli tutacaktır ve hiç bir ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır. Tüm bu kişisel bilgiler, sitedeki tercihler ve Hastanemiz Kullanıcısı olmak suretiyle elde edilen e-posta vb. haklar tamamen hastanemiz  veri tabanında ve gizli olarak tutulmaktadır. Hastanemiz, kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

A) Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
B) Hastanemiz kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
C) Kullanıcının, hastanemizden talep ettiği hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan hizmetlerle  ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
D) Kullanıcıya hizmet sunarken, birlikle çalıştığı resmi kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Sigorta Şirketleri ile hizmetin sağlanmasında kullanılmak üzere,
E) Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

Bu veriler zaman zaman kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konular, içerikler, farklı hizmet ve çalışmalardan kullanıcıyı haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ama bu kullanım gerek hastanemiz  portalındaki on line aktivite, gerekse hastanemize  bağlı e-posta, anında mesajlaşma gibi diğer on line faaliyetler olsun sadece hastanemiz tarafından kullanılmakta, saklanmakta ve yine hastanemiz  aracılığıyla size ulaştırılmaktadır.

Er-Pa Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.  şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Hizmetlerimizden  yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Er-Pa Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.  , yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

" Er-Pa Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.  web sitesi" veya "Web Sitesi"; Er-Pa Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.  'ne ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır.

Lütfen Er-Pa Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.  web sitesi'ni kullanmadan önce kullanım şartlarını okuyunuz. Bazı alt web sitelerimiz için ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.

Ara Onlıne Randevu